• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Z historie až po současnost mikroregionu

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, webových stránek Mikroregionu Údolí Lidického Potoka.

Vycházeje ze známého přísloví, že „Opakování je matka moudrosti“, je napsán tento článek i pro mnohé z Vás, tak trochu v tomto duchu. A pro Ty čtenáře, kteří dění v našem mikroregionu zatím nemají takovou možnost sledovat  a nebo snad jen příležitostně, by mohly následující řádky tento stav, alespoň trochu, napravit.

Psal se 26. březen 2001, kdy se konala Valná hromada Dobrovolného svazku obcí, na které byly schváleny následující zakládající dokumenty. Byla to „Smlouva o vytvoření DSO Mikroregionu“, která byla schválena na ustavující schůzi již 5. 3. 2001 na MěÚ Buštěhrad. Tuto Smlouvu podepsali představitelé sedmi obcí, které lze považovat za zakladatele mikroregionu. Jsou to obce: Lidice, Makotřasy, Okoř, Hřebeč, Číčovice, Dolany a město Buštěhrad, zastoupené svými starostkami a starosty. Dále to byly Stanovy vypracované také již v březnu roku 2001. I když se Stanovy mikroregionu v průběhu času upřesňovaly, jde o základní, pracovně právní dokument, který i dnes definuje práci mikroregionu.  V plném znění lze stanovy nalézt na těchto webových stránkách.

V současnosti sdružuje mikroregion 9 obcí a jedno město. Od západu na východ to jsou následující obce. Pletený Újezd, Velké Přítočno, Malé Přítočno, Dolany, Hřebeč, Lidice, Makotřasy, Číčovice, Stehelčeves a město Buštěhrad. Pro zajímavost  lze uvést, že většina z uvedených obcí byla založena již v rozmezí let 1209 až 1542. Na příklad obce Makotřasy a Stehelčeves si v minulém roce připomněly již 700 let od svého založení a obec Velké Přítočno let 710. Díky této historii lze ve většině obcí mikroregionu nalézt celou řadu kulturně-historických památek, s kterými by mikroregion rád seznámil i širší turistickou obec.

Na co se Mikroregion Údolí Lidického Potoka ve své činnosti zaměřuje? Je to spolu s členskými obcemi péče o Rozvoj jeho venkovské infrastruktury, zaváděním, rozšiřováním a rekonstrukcí inženýrských sítí, plynofikací obcí, výstavbou kanalizací a čistíren odpadních vod, revitalizací sportovních areálů, výstavbou a rekonstrukcí vodních staveb apod. Jde ale i o výstavbu a rekonstrukci místních komunikací, chodníků, parkovišť s výsadbou doprovodné zeleně. Usiluje o zlepšování průchodnosti krajiny, obnovou polních cest, výstavbou cyklostezek a cyklotras. Mikroregion má zpracovaný „Generel cyklotras a cyklostezek na území mikroregionu“, jehož cílem je propojení členských obcí cyklostezkami pokud možno mimo veřejné komunikace. V současnosti je zpracovávána tzv. “Vyhledávací a technická studie“ pro cyklostezku, v prvé etapě mezi Pleteným Újezdem a Lidicemi, jako podklad pro projektovou dokumentaci uvedeného investičního záměru.  Mezi priority činnosti mikroregionu patří dále Ochrana životního prostředí, v kontextu s tím, že MÚLP se nachází v mimořádně exponovaném území, mezi dvěma velkými aglomeracemi, Kladnem a Prahou. Tato skutečnost s sebou přináší při některých pozitivech i negativní dopady na životní prostředí obyvatel mikroregionu.  Jde např. o reaktivaci „Průmyslové zóny Kladno východ“, která je velkým konglomerátem celého spektra problémů z hlediska životního prostředí, překračujícím lokální rozměr, přímo  a nebo nepřímo dopadajícím na život obyvatel členských obcí mikroregionu. Obdobná situace je i v případě „Průmyslové zóny Kladno jih“, kde se dopravní situace na komunikacích I/ 61 a III/10188 stává kritickou. S tím souvisí i zhoršující se dopravní infrastruktura s dopadem na celý mikroregion. V tomto kontextu důležitou součástí práce mikroregionu, je pravidelné setkávání představitelů obcí na Valných hromadách, na nichž je stanovován směr a konkrétní činnost mikroregionu. Ale je zde také možnost si vyměňovat zkušenosti z komunální práce v jednotlivých obcích. Jde tedy o sounáležitost s celým regionem, což je důležitý moment v práci mikroregionu, protože to umožňuje podílet se na řešení některých problémů, které překračují možnosti obcí.

Je třeba říci, že snahou MÚLP je dosáhnout ještě lepšího propojení své činnosti s členskými obcemi, s jejich kulturními, sportovními a dalšími neziskovými organizacemi. Tedy s co  nejširším počtem jeho obyvatel, aby o jeho práci věděli, ale také mu byli nápomocni v péči o rozvoj regionu, ve kterém společně žijeme.

Úspěšným krokem v tomto směru, bylo založení tzv. Malého dotačního titulu (MDT), jehož prostřednictvím navázal mikroregion konkrétní spolupráci s řadou výše uvedených organizací. Tento titul, který je vyhlašován vždy na jaře a podzim daného roku, má svá pravidla, která jsou uvedená rovněž na webových stránkách MÚLP. Pro ilustraci je možné uvést, že jarní kolo MDT 2016 uspokojilo celkem 33 neziskových organizací v členských obcích a přispělo na jejich akce finanční částkou 85.000,-Kč. Ne jinak tomu bylo i v podzimním kole 2016 MDT, kdy mikroregion rozdělil mezi žadatele částku 90.000,-Kč.

Činnost mikroregionu, za patnáctiletou dobu jeho existence, je možné doložit, bez časové souslednosti, některými příklady. Na základě spolupráce se Středočeským krajem se mikroregion v minulých létech finančně podílel na výstavbě či rekonstrukci chodníků v obcích mikroregionu. Za významnou lze považovat  uzavření  spolupráce  s   Českou zemědělskou universitou, katedrou zemědělství a krajinné architektury. Výstupem z této spolupráce bylo zpracování studií extravilánů a intervilánů všech členských obcí, které byly prezentovány na semináři v obci Lidice. Velmi úspěšnou akcí bylo historicky první setkání mikroregionů Středočeského kraje, kterého se zúčastnil velký počet zástupců mikroregionů Středočeského kraje a přední odborníci z akademické i státní sféry. Toto setkání v plném rozsahu zorganizoval mikroregion. Jako dobrou lze hodnotit i spolupráci mikroregionu se Svazem měst a obcí, uspořádáním seminářů s aktuální tématikou pro zastupitele členských obcí.  Jde ale i o stanoviska mikroregionu k takovým akcím, jakým byla snaha o výstavbu BPS ve městě Buštěhrad, nebo k plánované dopravní infrastruktuře, která se dotýká většiny členských obcí mikroregionu. Úspěšně se podařilo uskutečnit řadu zájezdů,  v jejichž rámci vždy došlo k setkání s místními mikroregiony, ale i s představiteli komunální sféry a výměně názorů na nejrůznější témata. Mikroregion navázal svým členstvím spolupráci s Místní akční skupinou Přemyslovské Střední Čechy, kde jde o spolupráci ve využití Integrovaných regionálních operačních programů.  V minulosti byla navázána také spolupráce s Agenturou pro zemědělství a venkov. Se Středočeským krajským úřadem se podařilo vybudovat cyklostezku ze spojnice Hřebeč-Hostouň, směrem na Dolany.  Nezanedbatelnou se jeví i přímá finanční účast mikroregionu při odstraňování následků povodní v obcích Dolany a Číčovice v roce 2013. Patří sem ale i Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno, kterou MÚLP zastřešil jako investor. Mikroregion v současnosti pracuje na vytvoření tzv. Databáze občanů, kteří se zabývají výrobou a prodejem nejrůznějších výrobků své profese, s cílem jejich zviditelnění a umožnění jejich uplatnění na trhu.

Za zcela výjimečnou a úspěšnou lze označit spolupráci s Letištěm V. Havla Praha a.s., která byla zahájena na základě podepsání Smlouvy o spolupráci již v roce 2010 a které bychom chtěli v tomto článku věnovat trochu větší pozornost. Partnerství je založeno na společném záměru, podporovat ekologické projekty a celkový rozvoj regionu. Do této oblasti lze zahrnout i výstavbu vzletové a přistávací dráhy, která zajistí minimální letový provoz nad naší lokalitou, ale i celkový efektivnější provoz, šetrnější k životnímu prostředí a ke které mikroregion zaujal své kladné stanovisko. Samotná smlouva dává mikroregionu možnost spolupráce v širokém spektru. Bezpochyby nejvýznamnější je finanční podpora Letiště V. Havla Praha, a.s. různorodých projektů našich členských obcí. Od roku 2010 poskytlo Letiště V. Havla Praha, a.s.  mikroregionu finanční dar včetně tohoto roku, 21 milionů korun. Tyto finanční prostředky jsou každoročně rozdělovány podle klíče, který má svá kriteria a který schválila Valná hromada mikroregionu a také dárce, tedy Letiště V. Havla Praha, a.s.  Za celou, výše uvedenou dobu spolupráce byly podpořeny projekty výsadby stromů a obecně zeleně, úprava a rekonstrukce parků, dětských hřišť a sportovních areálů, nejrůznějších stavebních rekonstrukcí, opravy ulic, vybudování kanalizačních přípojek, rozšiřování kapacit  ZŠ a MŠ,  opravy střech objektů,  integrace  mateřské školy do nového objektu,  řešení místních osvětlení,  odstranění následků povodní, zabudování měřičů rychlostí v obcích, až po nákup některých mechanizmů pro péči o zeleň, nákup rybníka do vlastnictví obce. Bylo by možné vyjmenovat i velký počet kulturních a sportovních akcí, nebo výročí, připomínajících nejrůznější významná a historická data, spojená s členskými obcemi. Výše uvedené projekty jsou výsledkem cílevědomé práce mikroregionu, starostů a zastupitelů členských obcí, neziskových organizací, ale i občanů, kteří aktivně mikroregionu pomáhají.

Nejinak tomu bylo i v roce 2016. Obec Pletený Újezd využila přidělené finanční prostředky ve výši 249.785,- Kč, na oplocení multifunkčního hřiště. V obci Velké Přítočno, byly finanční prostředky ve výši 171.301,- Kč, použity na výstavbu pergoly v areálu mateřské školy a na opravu fasády při rekonstrukci ZŠ. Obec Malé Přítočno za integrované finanční prostředky, které v roce 2016 činily 146.468,-Kč vybudovala propojovací stezku pro pěší, s obcí Velké Přítočno. V obci Dolany byly finanční prostředky ve výši 163.065,- Kč, využity na vybudování nového bezbariérového přechodu pro chodce, a na přípojku splaškové kanalizace. Obec Hřebeč, které byla přidělena částka 579.541,- Kč, se v uplynulém roce přednostně věnovala dopravně bezpečnostním opatřením na komunikacích v obci, v jejichž rámci byl posouzen stav dopravního značení komunikací III. třídy v obci, byla provedena jejich pasportizace, ověřovací studie „Hřebeč“, zahrnující zklidňující prvky a chodníky na průtazích. Byla zpracována ověřovací studie na variantní dopravní řešení křižovatky ulic Kladenská a Opletalova,  dokončena byla projektová dokumentace pro chodník ke hřbitovu, jako podklad pro územní řízení. Součástí dopravních opatření je i projektová dokumentace PDPS/DSP k opravě komunikace v Chaloupkách. Dále byla provedena výměna dopravního značení. Obec Lidice provedla za finanční částku 650.580,--Kč, opravu hráze rybníka „Nervák“. Hráz tvoří přírodní hranici NKP pietního území Památníku Lidice. Hrozilo zde její protržení, protože její stav neodpovídal technickým kriteriím. Součástí prací bylo i vybudování nové výpusti a bezpečnostního přelivu, včetně odpadu do koryta Lidického potoka. Realizovanými opravami byl vytvořen ekologicky hodnotnější a stabilnější prvek v krajině, který zlepšil životní prostředí a podmínky pro místní faunu a floru vázanou na vodní prostředí. Obec Makotřasy finanční  částku 109.624,- Kč, použila na výsadbu nových stromů, prořez zeleně a odborné kácení. V rámci 700. výročí založení obce, byla provedena úprava okolí před místní restaurací, dále dostavba místní příjezdové komunikace k přečerpávací stanici kanalizačního řádu. Dále byly provedeny některé stavební úpravy v okolí OÚ. Obec Číčovice za částku 146.468,- Kč, zrealizovala redukci korun některých stromů a výsadbu ovocných stromů. Zajistila projektovou dokumentaci na stavbu nové studny na hřbitově v Černovičkách. Dále byly provedeny práce spojené s pomníkem padlých. Obec pomohla svojí dotací občanskému sdružení „Číčo“na akce dětí a taktéž pomohla ZŠ a MŠ Středokluky, na aktivity žáků. Podařilo se zakoupit křovinořez. Obec Stehelčeves, pro oslavy 700. výročí založení obce provedla náročnou rekonstrukci sálu kulturního domu. Šlo o snížení stropu, nové elektrorozvody, osvětlení, obklady stěn, rekonstrukci parketové podlahy. Byl vytvořen nový prostor pro setkávání občanů, ale i  členských obcí mikroregionu, který se na uvedených pracích podílel částkou 163.130,- Kč. Město Buštěhrad, finanční prostředky od mikroregionu, ve výši 696.127,- Kč, věnovalo na zajištění projektové dokumentace na cyklostezku mezi Buštěhradem a Lidicemi, dále na pořízení projektové dokumentace pro revitalizaci sportovního areálu a též na navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla. Poukázané finanční prostředky byly všemi členskými obcemi řádně vyúčtovány, doloženy fakturami a fotodokumentací. Letiště V. Havla Praha, a.s. zmíněné vyúčtování za rok 2016 pozitivně ocenilo jak po stránce obsahové tak pokud jde o jejich formu. Ve svém rozpočtu počítá mikroregion i s finančním pokrytím dalších aktivit. Na př. projektů, zájezdu pro seniory, MDT a další akce.

Mikroregion chce i do roku 2017, ale věřme i do dalších let, vykročit s odhodláním plnit úkoly, které si předsevzal. Jejich prioritou je udělat vše, na co bude mít síly a finanční prostředky.  Dobrá zkušenost je, že mikroregion za celé dlouhé období pracoval v duchu dobré spolupráce mezi členskými obcemi. Chce věřit, že tomu tak bude i nadále. Patří se vyslovit dík všem, kteří se na činnosti mikroregionu podíleli nebo podílejí, a také všem občanům, kteří mikroregion v jeho práci sledují a podporují.

V Buštěhradě dne 14. 3. 2017

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz