• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul v roce 2022

Mikroregion údolí Lidického potoka vyhlašuje Podzimní kolo Malého dotačního titulu 2022

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, mládeže apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace, občerstvení (vyjma alkoholu), honoráře divadelních či jiných představení atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky.

Výše podpory: Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 7.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 200.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele: Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2022“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Stehelčeves

Hlavní 43

273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 3. 10. 2022 do 14. 10. 2022 do 12 hodin.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 4. 10. 2022 do 31. 12. 2022.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 27. 2. 2023 do 17 hodin, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 28. 10. 2022 a výsledky budou zveřejněny na stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z území členských obcí mikroregionu. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. Mikroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí podzimního kola 2022

V řádném termínu do 14. 10. 2022 bylo podáno celkem 33 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v podzimním kole 200.542,- Kč.

Vyhodnocení žádostí podzim

Mikroregion údolí Lidického potoka vyhlašuje Jarní kolo Malého dotačního titulu 2022

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, mládeže apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace, občerstvení (vyjma alkoholu), honoráře divadelních či jiných představení atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky.

Výše podpory: Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 7.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 200.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele: Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2022“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves

Hlavní 43

273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 18. 4. 2022 do 2. 5. 2022 do 17 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 19. 4. 2022 do 30. 6. 2022.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 12. 9. 2022 do 17 hod., součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 24. 5. 2022 a výsledky budou zveřejněny na stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z území členských obcí mikroregionu. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. Mikroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí jarního kola 2022

V řádném termínu do 2. 5. 2022 bylo podáno celkem 23 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v jarním kole 148.280,- Kč.

Vyhodnocení žádostí jaro


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz