• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul v roce 2023

Mikroregion údolí Lidického potoka vyhlašuje Jarní kolo Malého dotačního titulu 2023

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, mládeže apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace, občerstvení (vyjma alkoholu), honoráře divadelních či jiných představení atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky.

Výše podpory: Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 7.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 200.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele: Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2023“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves

Hlavní 43

273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 6. 3. 2023 do 20. 3. 2023 do 17 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 7. 3. 2023 do 30. 7. 2023.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 11. 9. 2023 do 17 hod. taktéž na OÚ Stehelčeves, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 24. 3. 2023 a výsledky budou zveřejněny na stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z území členských obcí mikroregionu. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. Mikroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí jarního kola 2023

V řádném termínu do 20. 3. 2023 bylo podáno celkem 39 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Nakonec bylo celkem rozděleno v jarním kole 228.229,- Kč.

Vyhodnocení žádostí jaro


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz