• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul v roce 2015

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje podzimní kolo „Malého dotačního titulu“ 2015

Žádosti nutno doručit na adresu:

Obecní úřad Stehelčeves

Hlavní 43

273 42 Stehelčeves

k rukám starostky paní Jaroslavy Štancové.

Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami do 1.10.2015 do 16.00 hod. v uzavřené obálce, na níž bude nápis „Malý dotační titul“. Přílohou žádosti bude ověřená kopie základního dokumentu organizace (statut, stanovy, registrace apod.) – pokud organizace již v loňském roce žádala o MDT a předložila základní dokument organizace, může tento dokument nahradit čestným prohlášením o tom, že nedošlo k žádným změnám. O MDT mohou žádat organizace, spolky a kluby, které působí na území členských obcí mikroregionu. Za sdružení (sdružení důchodců, žen, zájmové kroužky atd.), které nemá právní subjektivitu, podává žádost obec. Malý dotační titul lze využít na nákup drobných věcí, materiálu a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze apod.) pronájem prostorů či techniky, propagaci sdružení atd. Každá organizace může požádat v každém kole o podporu maximálně jednoho projektu. Výše podpory činí max. 80% celkových nákladů na projekt, max. však 3 000,-Kč.

Vyhodnocení žádostí MDT - podzimní kolo

V řádném termínu do 1. 10. 2015 bylo podáno celkem 37 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu žadatelům dle níže uvedené přílohy.  Vzhledem k rostoucímu počtu žádostí o MDT hodnotící komise upřednostnila žádosti, které podporují setkávání skupin obyvatel, prezentaci jejich činnosti, kulturní a společenský život v obci. Tam, kde bylo žádáno o zakoupení věcí či zhodnocení majetku, musela hodnotící komise, vzhledem k omezené výši dotačních prostředků, požadovanou částku snížit nebo nepřidělit. Abychom usnadnili žadatelům vyúčtování MDT, bude od 1.  11.  2015 zde na webu k dispozici jednoduchý formulář k vyplnění, který spolu s přílohami pošlete na OÚ Stehelčeves k rukám starostky, paní J.Štancové. Celkem bylo rozděleno v podzimním kole 89.260,- Kč.

Vyhodnocení žádostí

Vyúčtování MDT

Dotace musí být vyúčtována nejpozději 31. 1. 2016 na předepsaném formuláři a vyúčtování bude doručeno opět na adresu OÚ Stehelčeves. Z akce musí být pořízena fotodokumentace a při akci musí být vyznačeno, že se akce koná za podpory DSO. Finance budou poukázány na účet žadatele do 14 dnů od doručení vyúčtování akce. Formuláře vyúčtování naleznete níže v dokumentech ke stažení ve formátu pdf nebo doc.

Mikroregion Údolí Lidického potoka vypsal jarní kolo Malého dotačního titulu 2015

Vyhodnocení žádostí MDT - jarní kolo

V řádném termínu do 31. 3. 2015 bylo podáno celkem 34 žádostí. Všechny organizace byly podpořeny, ale některým nebyla uznána celá požadovaná částka. Někde chyběl rozpočet akce, nebo byl požadován nákup zboží za neobvykle vysokou cenu. V plné výši byly uspokojeny požadavky organizací či spolků, které měly dobře zpracovaný a popsaný projekt, do kterého se zapojili obyvatelé obce. Komise rozdělila v tomto kole celkem 95.192,- Kč.

Jednotlivé výše přidělených dotací [PDF, 52 kb]

Podmínky pro vyúčtování MDT - jarní kolo

Všechny organizace, kterým byla přiznána podpora z MDT, musí předložit vyúčtování nejpozději 30. 9. 2015 do 18.00 hodin na OÚ ve Stehelčevsi.

Vyúčtování musí obsahovat:

  1. Faktury nebo jiné účetní doklady na celou akci
  2. Krátké textové zhodnocení akce (do 10 řádků textu)
  3. Fotodokumentaci z akce, kde bude vidět, že akce byla pořádána za spoluúčasti MÚLP (logo projektu je ke stažení zde)

Teprve po kontrole dokladů bude zaslána finanční částka na daný účet. Pokud nebude vyúčtování doručeno do 30. 9. 2015, ztrácí na podporu z tohoto titulu žadatel nárok.

Ke stažení


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz