• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul v roce 2016

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje podzimní kolo Malého dotačního titulu 2016

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu Údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce a aktivity.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS,  obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt!

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů pomůckami k činnosti, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky,  honoráře divadelních či jiných představení.

Výše podpory: Maximálně 80% z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele:

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul – podzim 2016“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 15. 9. 2016 do 15. 10. 2016 do 16 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 15.9. 2016 do 31. 12. 2016.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 31. 1. 2017, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 31. 10. 2016 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z územní členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Míkroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo mikroregionu (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek  nevyplacení grantu.

Upozorňujeme, že pokud žádost bude prokazovat nedostatky či budou chybět přílohy, bude vyřazena!

Na co si dát pozor: V minulých letech na žádosti nejčastěji chyběl název akce, vlastník účtu, na který se posílaly finanční prostředky, statut organizace, zakládací listina nebo prohlášení, že od minulé žádosti se nic nezměnilo. Jako žadatel bude uvedeno přesný název spolku, který se bude shodovat i s vyúčtováním, případně obec+spolek (Obec Hřebeč – Klub šikovných rukou, Obec Lidice – Klub přátel knihy atd…). Pokud bude žádost podána pouze na obec a nebude z toho patrné, pro koho obec žádá, bude také vyřazena.

Veškeré formuláře a logo naleznete v záložce Malý dotační titul.

Mikroregion údolí Lidického potoka vyhlašuje jarní kolo Malého dotačního titulu 2016

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu Údolí Lidického potoka.

Co podporujeme?

Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme?

Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme?

Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje:

Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje:

Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky, honoráře divadelních či jiných představení.

Výše podpory:

Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu:

100.000,- Kč - alokace nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele:

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1) a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti. Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2016“, a doručena osobně nebo poštou na adresu OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves. Žádost musí být doručena od 15. 2. 2016 do 15. 3. 2016 do 16 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování (příloha č. 2). Odevzdání nejpozději do 31. 7. 2016, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů:

O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 31. 3. 2016 a výsledky budou zveřejněny na stránkách mikroregionu.

Další podmínky:

Na poskytnutí grantu není právní nárok.

Žadatel musí být z územní členských obcí mikroregionu.

Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.  Mikroregion bude partnerem akce a na akci bude vystavené Logo MULP (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Příloha č. 1 ve formátu doc

Příloha č. 1 ve formátu pdf

Příloha č. 2 ve formátu doc

Příloha č. 2 ve formátu pdf

Logo projektu

Vyhodnocení žádostí MDT - jarní kolo

V řádném termínu do 31. 3. 2016 bylo podáno celkem 33 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v jarním kole 85.540,- Kč.

Vyhodnocení žádostí jarního kola


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz