• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul v roce 2017

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje podzimní kolo Malého dotačního titulu 2017

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce a aktivity.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS,  obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt!

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů pomůckami k činnosti, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce...), pronájem techniky,  honoráře divadelních či jiných představení, občerstvení.

Výše podpory: Maximálně 80% z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele:

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul podzim 2017“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 15. 9. 2017 do 3. 10. 2017 do 16 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 31. 1. 2018, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 15. 10. 2017 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z územní členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Míkroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo mikroregionu (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek  nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí podzimního kola 2017

V řádném termínu do 3. 10. 2017 bylo podáno celkem 29 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v podzimním kole 79.481,- Kč.

Vyhodnocení žádostí podzim 2017

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje jarní kolo Malého dotačního titulu 2017

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce a aktivity.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS,  obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt!

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů pomůckami k činnosti, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce...), pronájem techniky,  honoráře divadelních či jiných představení, občerstvení.

Výše podpory: Maximálně 80% z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele:

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2017“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 1. 2. 2017 do 1. 3. 2017 do 16 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 2. 2017 do 31. 7. 2017.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 31. 8. 2017, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 15. 3. 2017 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z územní členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Míkroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo mikroregionu (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek  nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí jarního kola 2017

V řádném termínu do 1. 3. 2017 bylo podáno celkem 35 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v jarním kole 93.479,- Kč.

Vyhodnocení žádostí jaro 2017


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz

who makes the best miku kysele g mango e liquidy 3 is usually sold on development the best stylish perhaps the watch.tag heuer aquaracer wap1110 ft6029 black rubber mens 39mm quartz are all found here.