• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul v roce 2018

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje podzimní kolo Malého dotačního titulu 2018

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, ZS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky, honoráře divadelních či jiných představení, občerstvení.

Výše podpory: Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele: Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti. Spolek nebo organizace, která žádá opakovaně nemusí předkládat ověřenou zřizovací listinu, stačí pouze čestné prohlášení, že od minulé žádosti nedošlo ke změně.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul podzim 2018“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves.

Žádost musí být doručena od 18. 9. 2018 do 27. 9. 2018 do 16 hodin.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 31. 1. 2019, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 15. 10. 2018 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z území členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. Mikroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí podzimního kola 2018

V řádném termínu do 27. 9. 2018 bylo podáno celkem 25 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v podzimním kole 66.732,- Kč.

Vyhodnocení žádostí jaro 2018

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje jarní kolo Malého dotačního titulu 2018

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží, kluby seniorů a jiné kulturní, sportovní či společenské akce a aktivity.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, ZS,  obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt!

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce...), pronájem techniky,  honoráře divadelních či jiných představení, občerstvení.

Výše podpory: Maximálně 80% z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele: Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti. Spolek nebo organizace, která žádá opakovaně nemusí předkládat ověřenou zřizovací listinu, stačí pouze čestné prohlášení, že od minulé žádosti nedošlo ke změně.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul jaro 2018“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves.

Žádost musí být doručena od vyhlášení MDT do do 15. 2. 2018 do 16 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 31. 8. 2018, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 1. 3. 2018 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z územní členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Míkroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo mikroregionu (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek  nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí jarního kola 2018

V řádném termínu do 15. 2. 2018 bylo podáno celkem 34 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v jarním kole 96.596,- Kč.

Vyhodnocení žádostí jaro 2018


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz