• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Malý dotační titul v roce 2019

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje podzimní kolo Malého dotačního titulu 2019

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, mládeže apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky, honoráře divadelních či jiných představení, občerstvení.

Výše podpory: Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele: Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2019“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves.

Žádost musí být doručena od 23. 9. 2019 do 11. 10. 2019 do 13 hodin.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 24. 9. 2019 do 24. 12. 2019.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 24. 2. 2020, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 25. 10. 2019 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z území členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. Mikroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí podzimního kola 2019

V řádném termínu do 11. 10. 2019 bylo podáno celkem 27 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v jarním kole 70.369,- Kč.

Vyhodnocení žádostí podzim 2019

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje jarní kolo Malého dotačního titulu 2019

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS, obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů, mládeže apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt.

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor (nábytek, koberce..), pronájem techniky, honoráře divadelních či jiných představení, občerstvení.

Výše podpory: Maximálně 80 % z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele: Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul 2019“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves.

Žádost musí být doručena od 26. 2. 2019 do 15. 3. 2019 do 13 hodin.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 16. 3. 2019 do 30. 6. 2019.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 7. 9. 2019, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 31. 3. 2019 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z území členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu. Mikroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Vyhodnocení žádostí jarního kola 2019

V řádném termínu do 15. 3. 2019 bylo podáno celkem 40 žádostí.  Po kontrole všech náležitostí rozhodla hodnotící komise o přidělení dotačního titulu viz níže. Celkem bylo rozděleno v jarním kole 107.124,- Kč.

Vyhodnocení žádostí jaro 2019


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz

stringent specifications will be the features regarding luxury rolex submariner replica ebay.swiss 810 Drip Tips e papierosy is actually headed by excellence.