• Sídlo mikroregionu
  • Revoluční 1
  • 273 43 Buštěhrad
  • E-mail: info@mulp.cz

Mikroregion údolí Lidického potoka byl založen dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě. Mezi jeho hlavní cíle patří:

  • rozvoj venkovské infrastruktury mikroregionu
  • zvýšení průchodnosti krajiny obnovou a vytvořením polních cest s doprovodnou zelení, která má funkci ekostabilizující a krajinotvornou
  • ochrana životního prostředí a krajiny mikroregionu

Více o mikroregionu »


 

Aktuálně

Vyhlášení pozimního kola Malého dotačního titulu

7.9.2016

Mikroregion Údolí Lidického potoka vyhlašuje podzimní kolo Malého dotačního titulu 2016

Malý dotační titul je grant určený na podporu projektů výhradně v území členských obcí mikroregionu. Je financován z vlastních příjmů Mikroregionu Údolí Lidického potoka.

Co podporujeme: Projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce a aktivity.

Co nepodporujeme: Projekty, které jsou součástí akce s celkovými náklady většími než 20.000,- Kč.

Koho podporujeme: Příspěvkové organizace obcí, sportovní kluby, SDH, OPS,  obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Každý žadatel může podat žádost pouze na jeden projekt!

Uznatelné výdaje: Drobné věci a zařízení (např. vybavení hřišť, dílen a klubů pomůckami k činnosti, ceny pro vítěze, nákup materiálu pro různé výrobky, lektorné apod.), propagace atd.

Neuznatelné výdaje: Nájemné prostor, vybavení prostor, pronájem techniky,  honoráře divadelních či jiných představení.

Výše podpory: Maximálně 80% z celkových nákladů projektu, nejvýše však 3.000,- Kč na jeden projekt.

Alokace pro tuto výzvu: 100.000,- Kč a nemusí být vyčerpána.

Podmínky pro žadatele:

Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a musí obsahovat všechny povinné přílohy uvedené v žádosti.

Žádost včetně příloh musí být označena „Malý dotační titul – podzim 2016“, a doručena osobně nebo poštou na adresu:

OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves

Žádost musí být doručena od 15. 9. 2016 do 15. 10. 2016 do 16 hod.

Podpořeny mohou být akce pořádané v období od 15.9. 2016 do 31. 12. 2016.

Vyplnění závěrečné zprávy a vyúčtování. Odevzdání nejpozději do 31. 1. 2017, součástí bude i fotodokumentace.

Výběr projektů: O výběru projektů vhodných ke spolufinancování rozhodne hodnotící komise do 31. 10. 2016 a výsledky budou zveřejněny zde na webových stránkách mikroregionu.

Další podmínky: Na poskytnutí grantu není právní nárok. Žadatel musí být z územní členských obcí Mikroregionu údolí Lidického potoka. Přidělené finanční prostředky jsou účelově vázány na záměr popsaný v žádosti a nesmějí být použity na jiný účel – nedodržení podmínky má za následek nevyplacení grantu.

Míkroregion údolí Lidického potoka bude partnerem akce a na akci bude vystavené logo mikroregionu (bude doloženo fotodokumentací) - nedodržení podmínky má za následek  nevyplacení grantu.

Upozorňujeme, že pokud žádost bude prokazovat nedostatky či budou chybět přílohy, bude vyřazena!

Na co si dát pozor: V minulých letech na žádosti nejčastěji chyběl název akce, vlastník účtu, na který se posílaly finanční prostředky, statut organizace, zakládací listina nebo prohlášení, že od minulé žádosti se nic nezměnilo. Jako žadatel bude uvedeno přesný název spolku, který se bude shodovat i s vyúčtováním, případně obec+spolek (Obec Hřebeč – Klub šikovných rukou, Obec Lidice – Klub přátel knihy atd…). Pokud bude žádost podána pouze na obec a nebude z toho patrné, pro koho obec žádá, bude také vyřazena.

Veškeré formuláře a logo naleznete v záložce Malý dotační titul.

 

Mikroregion letos slaví 15 let od svého založení

19.4.2016

Pokud Vás zajímá historie mikroregionu a jeho činnost, můžete se více dozvědět na těchto stránkách v sekci historie mikroregionu a nebo také zde.

 

Všechny aktuality »

 

© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz