• Sídlo mikroregionu
 • Revoluční 1
 • 273 43 Buštěhrad
 • E-mail: info@mulp.cz

O mikroregionu

Mikroregion údolí Lidického potoka byl založen dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě.

Předmět činnosti mikroregionu

Ve své činnosti MÚLP vychází z předmětu své činnosti, tak jak je uvedeno v kapitole II. „Stanov DSO MÚLP“, který je dále konkretizován a je určujícím nasměrováním činnosti MÚLP jak v roce 2014 tak i pro další období.

Jde o:

A. Rozvoj venkovské infrastruktury mikroregionu.

 • Zavádění, rozšiřování a rekonstrukce inženýrských sítí. Patří sem mj. plynofikace obcí, výstavba kanalizací a ČOV, včetně jejich rekonstrukce.
 • Výstavba a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, parkovišť s výsadbou doprovodné zeleně, s cílem rekreačního propojení obcí mikroregionu.

B. Zlepšení průchodnosti krajiny převážně obnovou polních cest s doprovodnou zelení, která má funkci ekostabilizující a krajinotvornou.

C. Ochranu životního prostředí a krajiny

 • Zvýšením informovanosti a kontroly podnikatelských aktivit, ale i občanů v dodržování zákonů a předpisů o ochraně životního prostředí a krajiny. (Limity a regulativy územních plánů obcí atd.).
 • Součinnost výše uvedených bodů a jejich vyústění v projekty revitalizace místních toků, včetně okolní krajiny.
 • Obnovu a revitalizaci obcí s cílem obnovy architektonického výrazu alespoň středu obcí a ochrany všech objektů dokládajících historický a kulturní vývoj obce.
 • Nápravu škod na životním prostředí a krajině z minulosti, ale i ze současnosti.
 • Spolupráci v oblasti intervilánu a extravilánu obcí, členů mikroregionu.
 • Spolupráci s vybranými mikroregiony ve Středočeském kraji a ČR s cílem výměny zkušeností pro činnost mikroregionu a komunální práce.
 • Spolupráci s institucemi a orgány, které mají vazbu na životní prostředí.

Náš mikroregion se nachází v mimořádně exponovaném území mezi dvěma velkými aglomeracemi Kladnem a Prahou, což s sebou přináší objektivně i při některých pozitivech, negativní dopady na životní prostředí obyvatel mikroregionu. Jde o reaktivaci „Průmyslové zóny Kladno východ“, která je velkým konglomerátem celého spektra závažných problémů z hlediska životního prostředí překračujících lokální rozměr, přímo a nebo nepřímo dopadajících na členské obce. Obdobná situace je i v případě „Průmyslové zóny Kladno jih“, kde se dopravní situace na komunikacích I/61 a III/10188 stává kritickou a je nezbytné ji urychleně řešit na co nejvyšší úrovni. S tím souvisí i zhoršující se dopravní infrastruktura s jejím dopadem na celý mikroregion.

Společným cílem obcí mikroregionu je zaměřit se na odstranění, nebo alespoň snížení uvedených negativních dopadů ve spolupráci se státními orgány, organizacemi, s akademickou obcí, ale i s využitím možností mikroregionu.


© Mikroregion údolí Lidického potoka | Grafika: Midasweb.eu | Webdesign: Webmasterova.cz